BARTÍKOVÁ Hannah


Narodila jsem se v r. 1954 v malebných Ji¾ních Èechách, kde jsem strávila své nejútlej¹í dìtství. Pravdìpodobnì se mi ji¾ v té dobì nav¾dy vryly do pamìti stromy, které mì obklopovaly, fascinovaly svou velikostí, sílou, lákaly do svých pøívìtivých stínù, ale nìkdy i dìsily stra¹idelnou neproniknutelností svých vìtví. Jsou to právì ty stromy, které se dnes v rozmanitých podobách tak èasto promítají do mých obrazù.

Základní ¹kolu a èas dospívání jsem pro¾ila v Libèicích nad Vltavou, odkud jsem pak smìøovala do Prahy ke studiu, které se stále více a více vzdalovalo výtvarnému umìní. Po støední ekonomické ¹kole následovalo studium tlumoènictví a pøekladatelství na pedagogické fakultì UK a tento obor mì na mnoho let uvìznil v oblasti zahranièního obchodu.

Cestu k malování mi otevøelo a¾ moje studium na Pra¾ské psychoterapeutické fakultì, kterou jsem, jen tak ze zájmu, zaèala pøed lety nav¹tìvovat. Prostudovala jsem nejrùznìj¹í druhy terapií, kam patøí i arteterapie - osvìdèená léèba výtvarným umìním. Nevìøila jsem, ¾e bych se já, celý ¾ivot spoléhající na slova, jako na jediný mo¾ný dorozumívací prostøedek, byla schopná vyjadøovat jinak.

První nesmìle ztvárnìné mandaly, které jsem zaèala tajnì v soukromí malovat, rozkryly nìco, co jsem o sobì nikdy netu¹ila. Záhy mì kruh mandal zaèal pøíli¹ omezovat a neèekanì se spustila lavina barev a pøíval fascinujících tvarù. Pøekvapená svou schopností jsem èasto malovala celé noci a nemohla jsem uti¹it své nad¹ení a zvyknout si na tu zvlá¹tní svobodu, kterou malování poskytuje.

Moje obrazy jsou pravdivé a poctivé. Není v nich malichernost, ani nesmyslnost. Chci, aby byly tiché, ¾ivé a upøímné. Svá díla si nevymý¹lím. Naopak. Dívám se kolem sebe a nacházím je u¾ dokonèená. Staèí si je jen zapamatovat a pøenést do obrazu.
Malování se stalo mým osobním ¹tìstím.

Autorské výstavy:
"HB-Art" - MÚ-Libèice n/Vlt: VIII. 2000
"Tóny barev a hudby" - Panský dùm-®elevèice: XII. 2000
"Obrazy mých snù" - Z©-Dolany u Prahy: I. 2001
"Dostaveníèko v zahradì"- Vrtbovská zahrada-Praha: VI. 2001
"HB-Art v Diplomatu"- Hotel Diplomat-Praha: VIII.-IX. 2001
"HB-Art na Hájku" - Galerie Hájek-Èervený Újezd: VII. 2001
"Tiché dívání" - KD Vltava-Kralupy n/Vlt: X. 2001
"Vánoèní gloria" - Z©-Dolany u Prahy: XII. 2001
"Zase doma" - MÚ-Libèice n/Vlt: III.-IV. 2002
"Dívám se,dívám" - Galerie hotelu Salva Guarda-Litomìøice: V. 2002
"HB-Art v Panorámì" - Corinthia Panorama Hotel-Praha: VII. 2002
"HB-Art U labutì" - Restaurace U labutì, Praha: IV. 2002
"Moøe pocitù" - Mìstské divadlo, Dìèín: X. 2002
"Swingové dny" - Národní dùm - KD® , Praha: XI. 2002
"HB-Art na Homolce" - R-Centrum, Praha: XII. 2002
"Dùvod k setkání" - Galerie "Ve vì¾i", Mìlník: V. 2003
"HB-Art v Diplomatu" - Hotel Diplomat, Praha: VI.-IX. 2003
"HB-Art v EuroHotelu" - EuroHotel,Praha: VI.-VII. 2003
"HB-Art & SPS" - Ústav leteckého zdravotnictví, Praha: IX. 2003
"HB-Art v hotelu Praha" - Hotel Praha, Praha: X. - XI. 2003
"HB-Art zase v Diplomatu"-Hotel Diplomat, Praha: VII.-IX. 2003
"HB-Art v hotelu Praha" - Hotel Praha, Praha: IX.2003-IV. 2004
"HB-Art v Don Giovanni"-Hotel Don Giovanni, Praha: IV.-VIII. 2004
"Ticho plné slov" - Domov dùchodcù v Hostivici: XII. 2004-IX. 2006
"Praha poka¾dé jinak" - Hotel Praha, Praha: VI. - XII. 2005
"Praha ve døevì" - Galerie Svítání, Praha: XI. 2005
"Probuzení" - Klá¹ter sester Boromejek : IV. 2006
"HB-Art & Pancéø" - soukromý salón firmy na Praze 6: VI.-XII.2006

Spoleèné výstavy:
Výtvarníci z Libèic a okolí -MÚ-Libèice n/Vlt.: II. 2001
Výstava dovedných rukou - OÚ-Èervený Újezd: III. 2001
Nová malba,kresba,grafika,plastika,architektura,urbanismus a design -Bystøice pod Hostýnem: VIII. 2002
Vánoèní slet labutí - Galerie Èerná labu», Praha: XII. 2002-I. 2003
Labutì na Tobogánu - Hasièské divadlo: XI. 2002
Labutì v Don Giovanni - Hotel Don Giovanni, Praha: I.-III. 2003
Není reprodukce bez originálu - MÚ, Libèice n/Vlt.: IV. 2003
Jirèanské léto 2004 - Galerie Ecce Terra: IX. 2004
Pøedvánoèní výstava-Galerie Ecce Terra:XII.2004
Jirèanské léto 2005 - Galerie Ecce Terra: IX. 2005
Jirèanské léto 2006 - Galerie Ecce Terra: IX. 2006
Jirèanské léto 2007 - Galerie Ecce Terra: IX. 2007
HomePage

Your orders:
Painting:   Price

Error in DB query

© 2002 Athelas